Các lớp dự kiến khai giảng 12/2016

 

STT

 

NGÀY KHAI GIẢNG LỚP

LỚP

KHÓA

THỜI GIAN HỌC

 

THỜI HẠN GHI DANH

 

1

 

14/12/2016

PRE TOEIC

09

17:45 ~ 19:15, THỨ 2-4-6

(10 tuần)

 

8/12/2016

 

2

15/12/2016

TOEIC 1

57

17:45 ~ 19:15, THỨ 3-5-7

(10 tuần)

 

8/12/2016

 

3

 

16/12/2016

ÔN KIỂM TRA NĂNG LỰC AVQT

18

17:45 ~ 20:45, THỨ 2-4-6

(04 tuần)

 

12/12/2016

 

4

19/12/2016

ANH VĂN GIAO TIẾP 1

57

17:45~ 19:15, THỨ 2-4-6

(10 tuần)

 

15/12/2016

 

5

20/12/2016

ANH VĂN GIAO TIẾP 1

58

17:45 ~ 19:15, THỨ 3-5-7

(10 tuần)

 

15/12/2016

 

6

Tháng 25/12/2016

ANH VĂN GIAO TIẾP 2

40

17:45~ 19:15, THỨ 2-4-6

(10 tuần)

 

15/12/2016