Giới Thiệu

Trong hoạt động của doanh nghiệp, kế toán luôn giữ vai trò là một công cụ quản lý kinh tế - tài chính sắc bén. Với nền kinh tế thị trường trong giai đọan hội nhập kinh tế thế giới, toàn cầu hóa với dòng chảy mạnh mẽ hiện nay thì công tác kế toán lại trở nên cần thiết cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế việc huấn luyện và đào tạo kế toán phải được tiến hành theo một  trình tự, mà trình tự này sắp xếp theo một cách phù hợp với diễn biến khách quan cũng như chủ quan của nghề. Tuy thế nhưng hiện nay sinh viên chuyên ngành kế toán khi ra trường thường khó có cái nhìn cụ thể về công việc của mình vì khi học lý thuyết và đi thực tập cuối khóa rất ít được doanh nghiệp tin tưởng giao việc cho làm, thường là kiến tập. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên mới ra trường, bởi họ phải cần một thời gian đào tạo lại thì mới có kết quả cho công việc.

Sau khi nghiên cứu những hạn chế trên, đề tài “Xây dựng Phòng kế toán mô phỏng” được thực hiện để nối liền những kiến thức trong sách vở với họat động  thực tế của doanh nghiệp, giúp cho sinh viên thực tập làm quen, và hiểu rõ những công việc của phòng kế toán, và có thể làm việc ngay sau khi ra trường. Đề tài tập trung nghiên cứu toàn diện và sâu sắc qui trình hạch toán kế toán những loại hình doanh nghiệp như sau:

  1. Công ty xây dựng: Nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu dùng cho xây dựng xây lắp, nhân công lao động thời vụ, chi phí sử dụng máy thi công, giá thành các hạng mục công trình…
  2. Dịch vụ nhà hàng khách sạn: Doanh thu dịch vụ, trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ cho các bộ phận, lương thưởng lễ, giá thành dịch vụ…
  3. Doanh nghiệp sản xuất: Nhập kho nguyên vật liệu thô, xuất kho để sản xuất, nhập kho thành phẩm, xuất bán, gia công cho các doanh nghiệp khác…
  4. Công ty xuất nhập khẩu: Nhập hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhận xuất khẩu ủy thác, dịch vụ phí giao nhận hàng, xử lý chênh lệch tỷ giá, chiết khấu bộ chứng từ…

Trong nội dung nghiên cứu của đề tài chúng tôi hy vọng sẽ đóng góp thêm một phương pháp, một cách thức để  đào tạo nguồn nhân lực kế toán một cách thiết thực và hiệu quả hơn.