Nghiệp vụ khai báo thuế

STT

NGÀY KG
DỰ KIẾN

TÊN LỚP

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

ĐĂNG KÝ

1

12/2015

Nghiệp vụ khai báo thuế

Tối thứ 7 và Ngày CN 12/2015