Lớp Tiếng Nhật dự kiến khai giảng 01/2017

 

STT

NGÀY KHAI GIẢNG

TÊN LỚP

GIẢNG VIÊN

CA HỌC

THỜI HẠN
 GHI DANH

1

06/12/2015

Tiếng Nhật  sơ cấp 1

Cô Narukage - Cô Bích

17h45 - 19h15
Tối thứ 3 - 5 - 7
( ca 1)

06/12/2016