Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản

Viện Bolt

THOÂNG BAÙO
V/v: thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng– Tin học căn bản)

 
 Theo thông báo lịch thi Kiểm tra năng lực tháng 08/2017, Lịch thi Kiểm tra năng lực Tin học văn phòng – tin học căn bản dự kiến được tổ chức vào ngày 20/8/2017.
  • Vì lý do khách quan lịch thi dự kiến dời sang ngày 27/8/2017  
  • Thí sinh sẽ nhận phiếu báo danh vào ngày 25-26/8/2017

Mọi thắc mắc về kỳ thi Kiểm tra xin liên hệ tại phòng Tuyển sinh. Ñiện thoại: 0650. 3.870338

VIEÄN ÑT MÔÛ VAØ NGHIEÂN CÖÙU PHAÙT TRIEÅN

Các tin khác:

[Trở về]

Dự kiến kiểm tra năng lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2018
Thông báo dời lịch thi Tin học dự kiến được tổ chức vào ngày 06/05/2018
Thông báo thay đổi lịch thi KTNL Tin học Văn phòng – Tin học căn bản
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 11/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 10/2017
Thông báo dự kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 09/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 08/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 07/2017
Điểm quá trình lớp epre-010 và etol02-004 thi ngày 13/5/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 06/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 05/2017
Thông báo sinh viên nhận kết quả thi Toeic IIG ngày 29/03/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 04/2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 03/2017
Lịch đăng ký và tổ chức các kỳ thi Anh Văn TOEIC do IIG VIỆT NAM tổ chức tại Trường Đại Học Bình Dương năm 2017
Thông báo dự Kiến Kiểm Tra Năng Lực Ngoại ngữ – Tin học tháng 01/2017